Klauzula informacyjna dot. skarg i wniosków

Klauzula
informacyjna dot. osób składających skargi i wnioski na podstawie
przepisów Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy, że:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant
Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubinie  z siedzibą przy ul.
Ścinawskiej 21, 59-300 Lubin, tel. 76 864 18 40, e-mail:
kplubin@kwpsp.wroc.pl,   zwany dalej organem PSP.      

W Komendzie Powiatowej PSP w Lubinie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: Maciej Nebelski, e-mail: iod@kwpsp.wroc.pl    

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie realizacja zadań
ustawowych organu PSP na podstawie Działu VIII (Skargi i Wnioski) ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), mających na celu wypełnienie obowiązku w
zakresie sprawowania władzy publicznej, ciążącego na administratorze,
zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) Rozporządzenia.       

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające, realizujące usługi na
rzecz organu PSP.       

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z
przepisami wynikającymi  z przepisów prawa dotyczących archiwizacji,
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w
pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
Oznacza to, że dane osobowe mogą być zniszczone po upływie okresu od 1
roku do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej. Wymagania dotyczące
archiwizacji reguluje zarządzenie nr 21 Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i
jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Państwowej Straży Pożarnej.

 Posiada Pani/Pan prawo do:
    a) żądania dostępu do treści swoich danych,
    b) sprostowania swoich danych,
    c) usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w
pozostałych przypadkach, w których Organ PSP przetwarza dane osoboe na
podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte zakończeniu
archiwizacji. d) ograniczenia przetwarzania swoich danych,
    e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych danych z
zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których organ PSP posiada
uprawnienie do przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzania narusza zapisy
Rozporządzenia

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w
celu realizacji zadań, o których mowa w pkt. 3. Jest Pani/Pan
zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych
będzie zastosowanie sankcji, określonych w przepisach prawa, w
szczególności w kodeksie karnym.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie
podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o
którym mowa  wart.22 ust, 1 i 4 Rozporządzenia

Source: kp lubin

Dodaj komentarz